Home

About

Contact

RADIO

VIDEO

CD

DVD

Xaa Txuj Moo Zoo

Songs in this dvd
1. Kuv xaa txuj moo zoo
2. Peb ua neej nyob
3.Nyob huv nplajteb
4. Hmoob lug ntseeg
5. Vaajtswv Zoo
6. Ua tuabneeg nyob
7. Tswv Yexus qha tseg
8. Vim Vaajtswv hlub
9. Lug lug ntseeg Yexus